Pravidla alternativního řešení sporů

V platnosti od 1.10.2007

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tento dokument stanoví pravidla pro alternativní řešení sporů vzniklých mezi Držitelem Doménového jména zařazeného v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně ccTLD .cz,a třetí osobou, která napadá Doménové jméno nebo jeho registraci.
1.2.Není-li výslovně stanoveno jinak, platí, že termíny v tomto dokumentu užívané mají stejný význam, jaký je definován v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz.

2. ROZHODČÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA

2.1.Držitel se neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“), v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem podle zvláštního dodatku Řádu rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line zveřejněného v Obchodním věstníku (dále jen „Řád on-line“), a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne jakékoliv Doménové jméno Držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně ccTLD .cz spravované sdružením CZ.NIC, pokud třetí osoba písemně projeví vůči Držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu v souladu s Řádem on-line. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem určeným předsedou rozhodčího soudu. E-mailová adresa Držitele uvedená v záznamu o registraci kteréhokoliv z Doménových jmen, o nichž je veden spor, slouží při vedení řízení on-line pro účely doručování Držiteli.
2.2.Tato rozhodčí veřejná nabídka se vztahuje na veškerá Doménová jména Držitele, a to i Doménová jména, která Držitel zaregistruje poté, kdy učinil tuto rozhodčí veřejnou nabídku.
2.3.Právo kterékoli strany navrhnout soudu vydání předběžného opatření zůstává nedotčeno.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.Souhlas s těmito Pravidly alternativního řešení sporů a rozhodčí veřejnou nabídkou v nich obsaženou, musí být dán v písemné formě, přičemž písemná forma je považována za zachovanou, je-li uskutečněna telegraficky nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu příslušné komunikace a určení osob, které komunikaci uskutečnily.
3.2.CZ.NIC je oprávněn kdykoliv změnit Pravidla alternativního řešení sporů, jakož i další související dokumenty. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese http://www.nic.cz.
3.3.CZ.NIC je povinen zveřejnit jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 3.2 nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to zveřejněním změny na http://www.nic.cz.
3.4.V případě, že dojde ke změně Pravidel alternativního řešení sporů dle článku 3.2, musí při nejbližším následujícím prodloužení registrace Doménového jména dát Držitel souhlas s novou verzí Pravidel alternativního řešení sporů, a to způsobem uvedeným v článku 3.1.
 
© 2005-2024 TELE3 | všechna práva vyhrazena | Vaše IP 3.236.112.70
 přijímáme platby FIO bankapřijímáme platby Raiffeisenbankgenerujeme QR platbyonline platby Visaonline platby MasterCardpodporujeme protokol IPv6zabezpečení domén DNSSECeshop s výpočetní technikouDebian serverUbuntu serverProxmox Virtual Environmentakreditovaný registrátor CZ domény s certifikacícertifikace Cisco CCNA