Všeobecné obchodní podmínky TELE3

Společnost TELE3 s.r.o., se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3, IČO: 260 96 960, DIČ: CZ26096960 souladu s ust. § 1751 a následující zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení

Předmět smlouvy
1.Předmětem smlouvy je závazek společnosti TELE3 poskytnout služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem, který za tyto poskytované služby se zavazuje zaplatit.
2.Předmětem další smlouvy nebo dodatku smlouvy může být poskytnutí dalších služeb společností TELE3 podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem, který za tyto poskytované služby se zavazuje zaplatit.
3.Předmětem smlouvy je ve vztahu mezi podnikateli smlouva dle občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících (např. Hlava VII všeobecných obchodních podmínek), platné pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající; předmětem smlouvy ve vztahu, kdy kupujícím je fyzická osoba nepodnikající (služby získané od TELE3 osobou nejsou pro podnikatelské ani jiné obdobné obchodní účely, ale jde výhradně o spotřebu pro soukromé účely) jde o smlouvu spotřebitelskou dle § 1810 a následující zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.Smlouva o poskytování služeb TELE3 podle těchto všeobecných obchodních podmínek se uzavírá na dobu neurčitou; smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu smlouvy nebo uzavření smlouvy pomocí prostředků elektronické komunikace na dílku akceptací podmínek vztahující se k objednané službě v systému TELE3.
5.Poskytnutí služeb TELE3 je vázáno k jejich předchozí úhradě zákazníkem.
6.Služby ve všech obchodních variantách, které dosahují nejvýše ceny 200,- Kč měsíčně, zavazují zákazníka nejméně na dobu jednoho roku od dne objednávky služby v systému TELE3. Objednávka GSM terminálu pro SMS komunikaci je možné objednat jako službu hotového řešení na období nejméně 6 měsíců. V ostatních případech objednané služby zavazují zákazníka nejméně na dobu jednoho měsíce; to neplatí pro případy stanovené zákonem nebo předjímané těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 
Výklad některých pojmů
1.Pojmy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, jakož i v dalších dokumentech, jsou pojmy obecně známé a užívané v oboru informačních technologií. Odchylky od všeobecného výkladu jsou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách vyloženy, případně se uvedou a vyloží zejména v dalším písemném smluvním ujednání (dodatku smlouvy), konkrétním zveřejněným postupem, specifických obchodních podmínkách, anebo konkrétním zveřejněním postupu.
2.Zákaznickým systémem TELE3 se rozumí elektronické webové rozhraní umístěné na webu www.tele3.cz s přístupem prostřednictvím identifikace uživatelským jménem a heslem.
 
Podmínky pro poskytování služeb
1.TELE3 se zavazuje
 a)za sjednanou cenu zřídit a poskytovat zákazníkovi objednanou službu za podmínek a v rozsahu sjednaném objednávkou,
 b)umožnit zákazníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek, popisem jednotlivých služeb uvedených v nabídkách TELE3 a aktuálními ceníky vydanými společností TELE3,
 c)bez zbytečného odkladu odstranit vzniklé závady v poskytování smluvních služeb, které jsou na straně poskytovatele,
 d)udržovat své telekomunikační zařízení a telekomunikační síť v takovém technickém a provozním stavu, aby byly sjednané služby poskytovány v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve smluvním ujednání a v příslušných právních předpisech,
 e)provést všechny potřebné technické úkony směřující k minimalizaci výpadků služby elektronických komunikací v síti internet,
 f)informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Všeobecných obchodních podmínek, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření (zejména jde-li o přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány).
2.Jako další službu mohou TELE3 a zákazník sjednat službu odstranění závad způsobených nebo zaviněných zcela nebo zčásti zákazníkem či vyšší mocí včetně zásahu orgánů veřejné moci atp., za které TELE3 nenese odpovědnost; tyto sjednané služby jsou sjednány mezi TELE3 a zákazníkem zvlášť pro každý jednotlivý případ, a to na náklady zákazníka.
3.Zákazník je srozuměn a souhlasí, že TELE3 neodpovídá
 a)za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho telekomunikační zařízení a jeho telekomunikační síť,
 b)za přerušení poskytování služeb zákazníkovi dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem v případě zásahu třetích osob (dosažených jak protiprávním nebo zákonným jednáním) nebo vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) anebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí poskytovatele, a/nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby. Vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle této smlouvy nepoužije odpovědnost za škodu způsobenou závadou na jakékoli součásti internetu včetně serverů poskytovatele.
 c)za škodu ani jiné újmy, které vzniknou tím, že zákazník neoznámí ve stanovené lhůtě změnu identifikačních a jiných údajů,
 d)za nesprávně vyúčtovanou cenu za služby nebo vadně poskytnutou službu, pokud zákazník nevyužil právo takto vyúčtovanou cenu nebo poskytnutou službu reklamovat u TELE3 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od doručení vyúčtování nebo vadného poskytnutí služby.
4.Ochrana osobních údajů zákazníka je zajištěna podle podmínek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a se současným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí společností TELE3. TELE3 nenese odpovědnost za nesprávné nebo nepravdivé údaje poskytnuté zákazníkem.
5.TELE3 je oprávněno
 a)omezit či zastavit poskytování objednané služby ze závažného technického, provozního nebo zákonného důvodu, který znemožňuje plnění, nebo proto, že zákazník je déle než 14 dní v prodlení s úhradou platby za poskytnuté objednané služby, nebo pro nedodržení povinností zákazníka vyplývajících z Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem anebo z právních předpisů,
 b)požadovat po zájemci o uzavření smlouvy mezi TELE3 a zákazníkem doložení údajů nezbytných pro uzavření takové smlouvy
 c)jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, technickou specifikaci a popis jednotlivých služeb, jakož i ceník služeb v souladu s právními předpisy a obchodní politikou společnosti TELE3; o takové změně budou zákazníci, kterých se provedená změna týká, bez zbytečného odkladu informováni.
 d)nepřijmout objednávku nebo změnu smlouvy požadovanou zákazníkem, zejména pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se zákazník takovou změnou snaží obejít některá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem anebo právními předpisy, anebo by požadovaná změna obcházela jejich smysl,
 e)změnit bez souhlasu zákazníka přístupové údaje zákazníka nebo pozastavit přístup k službám elektronických komunikací nebo k jejich administraci, v případě naléhavého zásahu nebo vyžadují-li to okolnosti (například důvodné podezření z hackerského útoku); v takovém případě TELE3 o tomto informuje zákazníka mimo případů, kdy by taková informace byla v rozporu s úkony nebo provedením dalších opatření orgánů státní moci (například orgánů činných v trestním řízení), v takovém případě TELE3 zákazníka informuje neprodleně, jakmile takové okolnosti pominou,
 f)plánovaně odstavit služby elektronických komunikací za účelem údržby, upgrade hardware nebo software v maximální délce 90 minut v kalendářním měsíci; plánované odstavení služeb se zpravidla provede v době snížené zátěže serverů (noční doba, dny pracovního klidu); plánovaná odstávka bude TELE3 zákazníkům, kterých se dotýká oznámena nejméně s 24 hodinovým předstihem,
 g)změnit parametry a způsob přístupu k nabízeným službám; v takovém případě TELE3 o tomto informuje zákazníka ve lhůtě nejméně 15 dnů předem,
 h)v případě porušení Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem ze strany zákazníka, anebo je jednání zákazníka týkajících se předmětu smlouvy v rozporu s právními předpisy (zejména porušení trestních předpisů a autorských práv), okamžitě přerušit poskytování služby, případně též vypovědět smlouvu o poskytnutí služby elektronických komunikací.
6.Nesouhlasí-li zákazník s jednostrannou změnou Všeobecných obchodních podmínek, nebo technickou specifikací jednotlivých služeb, anebo ceníku služeb spočívající v navýšení ceny u služby, kterou aktuálně využívá, tj. se ho přímo dotýká, je oprávněn vypovědět předmět smlouvy ve lhůtě třiceti dnů od okamžiku oznámení citovaných změn zákazníkovi. V případě, že zákazník nedoručí poskytovateli ve stanovené lhůtě od oznámení změny výpověď z důvodu neakceptace jednostranné změny podle věty první, považuje se toto za souhlas zákazníka s akceptací této změny, kterou se dále smluvní strany řídí.
7.Zákazník se zavazuje
 a)dodržovat Všeobecné obchodní podmínky, nebo další smluvní ujednání, anebo technickou specifikací jednotlivých služeb, anebo ceníku služeb
 b)dodržovat právní řád České republiky a právní řád Evropského hospodářského společenství a Evropské unie, jakož i mezinárodní smlouvy a technické standardy, které se jakkoliv dotýkají předmětu smlouvy nebo využívaných služeb,
 c)jednat v souladu s dobrými mravy,
 d)písemně oznámit TELE3 ve lhůtě nejvýše 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala, veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby nebo dříve; v případě nesplnění této povinnosti nese zákazník odpovědnost za vzniklou škodu,
 e)uhradit nejpozději k datu splatnosti faktury, zálohové faktury, zálohového listu nebo výzvy k platbě; úhradou se v takovém případě rozumí připsání platby na účet TELE3 pod správným variabilním symbolem a specifickým symbolem platby, kterou stanovuje TELE3 (variabilním symbolem je zpravidla číslo faktury a specifickým symbolem číslo klienta) a na správný účet vedený TELE3 k platbě,
 f)užívat poskytnutou službu pouze způsobem, který je v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, nebo technickou specifikací jednotlivých služeb, nebo ceníku služeb anebo dalšími smluvními ujednáními mezi TELE3 a zákazníkem, případnými pokyny poskytovatele, či právními předpisy,
 g)umožnit TELE3 v přiměřené míře přístup k technickému zařízení včetně instalovanému hardware a software, které bylo u zákazníka instalováno TELE3 nebo smluvními partnery TELE3, učinit opatření za účelem ochrany majetku, které je ve vlastnictví nebo v držení TELE3, před jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zničením nebo zneužitím včetně povinnosti zákazníka zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se zařízeními ve vlastnictví nebo v držení TELE3 apod.),
 h)veškerá technická zařízení, materiály a prostředky poskytnuté nebo zapůjčené zákazníkovi v době čerpání služby vrátí zákazník v řádném stavu poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení smlouvy,
 i)oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady na zařízeních a službách TELE3, které zjistí, včetně potřeby všech oprav, které má provést TELE3
 j)dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy TELE3 a třetích osob
 k)nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo dobrými obchodními zvyklostmi,
 l)uhradit případné škody, které způsobí svou činností poskytovateli nebo třetím osobám,
 m)zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti využíváním služeb TELE3 dozví, a které nejsou obecně známou skutečností; k jejich zveřejnění je nutný předchozí písemný souhlas TELE3; to neplatí v případě projednávání sporu před orgánem, který o sporu rozhoduje.
8.Zákazník výslovně souhlasí s tím, že
 a)některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází kořenových registrátorů),
 b)TELE3 má právo na odstavení serverů či služby za účelem periodické servisní údržby nebo aktualizace operačního systému, a to na dobu uvedenou v garantované dostupnosti služeb, kterou TELE3 uvedlo v prohlášení nebo v nabídce služeb; to neplatí v případě rozsáhlých oprav, o kterých TELE3 zpravidla zákazníka předem informuje anebo jde-li o zásah „vyšší moci“ případně úmyslného útoku kdekoliv, pokud to má vliv na provoz služeb TELE3,
 c)komunikačním kanálem pro obchodní vztahy (sjednávání smluv, objednávka služeb, informace o změnách a doplňcích smluvních ujednání včetně Všeobecných obchodních podmínek, informace o odstávkách, změny služeb apod.) je zákaznický systém TELE3,
 d)že telefonický hovor s operátorem zákaznického centra TELE3 nebo telefonů zveřejněných pro obchodní kontakt, může být TELE3 monitorován a zaznamenán, a to výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů TELE3,
 e)může být TELE3 využíván jeho elektronický kontakt (e-mail) pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
9.Zákazník výlučně odpovídá za obsah objednané služby elektronických komunikací, který nesmí být v rozporu s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem anebo v rozporu s právními předpisy (zejména porušení trestních předpisů a autorských práv).
10.Zákazník nesmí přeprodávat služby TELE3 ani je vydávat jako své vlastní bez smluvního ujednání s TELE3; jakákoli obchodní spolupráce se řídí výhradně specifickým ujednáním mezi společností TELE3 a jeho obchodního partnera.
11.Zákazník je povinen uhradit část ceny za služby TELE3 v případě odstoupení od smlouvy od poskytování služeb TELE3 jejichž plnění již začalo; při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.
 
Zpracování osobních údajů zákazníka a právo na informace o těchto údajích
1.TELE3 je oprávněno zpracovávat a užívat osobní údaje zákazníků a zákazníky poskytnutých osobních údajích oprávněných osob zákazníka pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely zajišťování poskytování služeb, platebních transakcí, vyúčtování služeb a provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti smluvního vztahu či do úplného vypořádání práv a povinností mezi smluvními stranami nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Pro zajištění práva dle § 65 odst. 3 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména eviduje údaje o soustavném opožděném placení anebo o soustavném neplacení. Podrobnosti o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů TELE3 a jsou dostupné na https://www.tele3.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.
2.Zákazník má právo na informace o osobních údajích, které TELE3 zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a se současným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zjistí-li zákazník, že TELE3 zpracovává osobní v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má zákazník právo na vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li TELE3 žádosti zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má zákazník údajů právo obrátit se na Zmocněnce pro ochranu osobních údajů (Data protection officer) zákazníka nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další práva Subjektu údajů a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v § 88 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na internetových stránkách společnosti TELE3. Odstranění nebo oprava těchto osobních údajů budou TELE3 provedeny v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem TELE3.
3.V souvislosti se zabezpečením provozního systému TELE3 je možné podat žádost k poskytnutí informací o osobních údajích podle předchozího odstavce výhradně písemně na adresu sídla společnosti TELE3 s úředně ověřeným podpisem podle zákona 21/2006 Sb., o ověřování, a zákazníka se sídlem mimo území České republiky písemně a adresu sídla společnosti TELE3 s úředně ověřeným podpisem dle mezinárodních úmluv o ověřování (např. Haagská úmluva o ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. 10. 1961), kterými je Česká republika vázána.
 
Zpracování osobních údajů třetích osob v systémech TELE3
TELE3 je v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů vůči svým zákazníkům, z důvodu, že společnost TELE3 ukládá data na serverech provozovaných společností TELE3. Servery společnosti TELE3 jsou dedikovány v České republice, v dalších zemích EU, kde je přímo aplikovatelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Pro předávání do tzv. třetích zemí, tj. zemí mimo EU platí speciální pravidla. Servery společnosti TELE3 jsou rovněž dedikovány ve Spojených státech amerických (Nařízení představuje velmi odlišný model od amerických zákonů o ochraně osobních údajů) a v Čínské lidové republice (Čínská lidová republika ochranu osobních údajů nijak nereguluje), u smluvních partnerů, kde jsou ukládána data výhradně na přímou žádost zákazníka. V případě předávání osobních údajů na tyto servery je potřebné zvláštní ujednání se společností TELE3, jinak není zákazník jako správce oprávněn bez výslovného souhlasu subjektu osobních údajů tyto osobní údaje na uvedené servery ukládat.

TELE3 není oprávněna zasahovat jakýmkoliv způsobem, zasahovat obsahově a technicky do dat, která mají zákazníci společnosti TELE3 umístěna na serverech provozovaných TELE3.

Výjimkou z tohoto ustanovení jsou případy, kdy jde o
  • technické zásahy nutné pro provoz služeb TELE3,
  • porušení právních předpisů,
  • na příkaz orgánů veřejné správy nebo soudních orgánů,
  • porušení jakýchkoli smluvních podmínek společnosti TELE3 o zákazu umístění a provozu některých dat.
TELE3 zpracovává osobní údaje jako zpracovatel osobních údajů v rozsahu
  • ukládání dat, která jsou v držení správce na serverech provozovaných TELE3,
  • zálohování zpracovaných dat v souladu s nastavením služeb zákazníka jako správce,
  • obnovy dat ze zálohy v souladu s nastavením služeb zákazníka jako správce.
TELE3 není schopno technicky zkoumat ani oprávněno posuzovat o které údaje se jedná a zda nepatří do kategorií osobních údajů zvláštních a citlivých ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.

TELE3 je oprávněn v rámci technických zásahů oprávněn skenovat ukládaná data, z důvodů zajištění provozu služeb společnosti TELE3, například z důvodu kontroly antivirovým nebo jiným obdobným programem, technických, administrativních a dalších obdobných opravy práv k souborům nebo instalací různých SW včetně a administrátorských a redakčních systémů. TELE3 nemá oprávnění tato data dále jakkoli analyzovat nebo zpracovávat či do obsahu těchto dat jakkoliv zasahovat.

Osobní údaje jsou TELE3 takto zpracovávány po dobu poskytování služeb společnosti TELE3. Poté budou neprodleně zlikvidována.

Osobní údaje nejsou automaticky zlikvidovány na již uskutečněných zálohách (souborech, snapshotech apod.). Tyto zálohy jsou periodicky mazány v souladu s nastavením jednotlivých služeb v rozsahu, který je v souladu s nastavením parametrů jednotlivých služeb. Tímto periodickým mazáním záloh dochází k automatickému následnému smazání osobních údajů ze všech zařízení TELE3. Nastavení zálohování je na určitých úrovních periodicity dle poskytované služby - nejpozději však jeden rok od pořízení příslušné zálohy. Společnost TELE3 není společnost TELE3 technicky ani jinak schopna, s ohledem na technickou specifikaci provedení zálohy, provést smazání záloh dílčím způsobem. Společnost TELE3 není k těmto datům oprávněna.

Zákazník jako správce je povinen při aktualizaci dat zákazníka zkontrolovat jejich správnost a aktuálnost. Zákazník jako správce je povinen z obnovených dat vymazat (případně jinak odstranit) nebo anonymizovat, všechna data (osobní údaje), která tam již nemají být dostupná.

TELE3 jako zpracovatel žádným způsobem neodpovídá za bezpečnost a ochranu dat, která souvisí s objektovou, organizační, personální nebo technickou úrovní bezpečností zákazníka jako správce osobních údajů. TELE3 jako zpracovatel žádným způsobem neodpovídá za bezpečnost zvoleného technického řešení - například volbu operačního systému, redakčního systému či jakéhokoli HW nebo SW na kterém zákazník uvedená data přenáší. TELE3 jako zpracovatel žádným způsobem neodpovídá za bezpečnost při přenosu dat z/do serverů provozovaných TELE3 jakýmkoli elektronickým komunikačním zařízením nebo veřejnou či jinou sítí elektronických komunikací, rozhraním, které neprovozuje TELE3.

TELE3 technicky v souladu s obecně známými znalostmi a povědomím a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů vztahujících se na ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů společnosti TELE3 podléhá interním bezpečnostním prověrkám v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací, který je v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Společnost TELE3 zabezpečuje zpracování osobních údajů zejména takto:
  • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby pověřené společností TELE3, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích o kterých se, byť náhodně, dozvěděly,
  • osobní údaje budou zpracovávány v prostorách, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby TELE3 nebo jeho dodavatelé a poddodavatelé; v případě prostor, kde jsou umístěny servery TELE3 je vlastník povinen poskytovat režimovou, technickou, personální či elektronickou ochranu proti nezákonnému vniknutí do těchto prostor,
V případě zjištění narušení zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, zničení či ztráty, neoprávněného přenosu, nebo jiného neoprávněného zpracování nebo zneužití, u TELEL3 je společnost TELE3 jako zpracovatel povinna bezodkladně informovat zákazníka jako správce a je povinna bezodkladně přijmout opatření k odstranění závadného stavu. O přijatých opatřeních je společnost TELE3 povinna bezodkladně informovat zákazníka jako správce (e-mailem, písemně, prostřednictvím administrátorského přístupu apod.).

Společnost TELE3 není povinna jmenovat Zmocněnce pro ochranu osobních údajů (Data protection officer).


HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROVOZ HOSTINGU S NESTANDARDNÍM OBSAHEM

1.Za nestandardní obsah hostingu se považuje obsah typu PHISHING, WAREZ, FILE/DOWNLOAD/SHARING, STREAMING, PORNO/ADULT, SPAM a servery nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
2.Je zakázáno provozovat servery s obsahem PHISHING, WAREZ, FILE/DOWNLOAD/SHARING, STREAMING a servery nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
3.Je zakázáno provozovat weby s obsahem PHISHING, WAREZ, FILE/DOWNLOAD/SHARING, STREAMING a weby nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
4.Provozovat servery a hosting s PORNO/ADULT obsahem je možné pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zákazníkem a TELE3.
5.TELE3 má právo v případě podezření, že obsah serveru nebo hostingu s PORNO/ADULT nebo SPAM je provozován v rozporu se všeobecnými podmínkami nebo zvláštním ujednáním, bez předchozího upozornění znepřístupnit nebo odstranit ze serverů daný web nebo příslušná data.
6.Je zakázáno provozovat weby s PORNO/ADULT tématikou nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
7.Konkrétní posouzení skutečnosti, zda jde o zakázaný provoz webů nebo serverů anebo provoz webu nebo serverů s provozem pouze na zvláštní ujednání provádí TELE3.
8.V případě úmyslného nebo opakovaného porušení podmínek uvedených v předchozích odstavcích může TELE3 okamžitě ukončit smlouvu se zákazníkem a požadovat náhradu škody.


HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO DOMÉNOVÁ JMÉNA

pokud tomu nebrání potíže na straně zákazníka nebo třetích osob, a není-li zákazník v prodlení s úhradou.
1.Na základě podané objednávky zákazníka, provádí TELE3 bez zbytečného odkladu jako akreditovaný registrátor doménových jmen ccTLD .cz, nebo smluvní subregistrátor u dalších ccTLD dle aktuální nabídky,
 a)registraci nebo prodloužení doménových jmen,
 b)převod doménových jmen ccTLD „.cz“ pod správu TELE3 (změna registrátora),
 c)převod doménových jmen ostatních ccTLD pod správu TELE3 (změna registrátora),
 d)autorizované změny kontaktů a nameserverů na doménách, včetně editace jejich obsahu,
 e)technickou správu doménových jmen,
2.TELE3 zajišťuje nové registrace doménových jmen podle pořadí, ve kterém mu byly uhrazeny jednotlivé objednávky.
3.Zákazník bere na vědomí, že délku procesu registrací a změn na doménách nemůže TELE3 přímo ovlivnit, protože proces registrace doménového jména je zcela v dispozici konkrétního správce ccTLD.
4.Zákazník je srozuměn, že může být učiněno více žádostí na registraci shodného doménového jména různými osobami u různých registrátorů. V případě, že některý z registrátorů provede registraci pro jinou osobu dříve, není možné provést registraci doménového jména. TELE3 v takovém případě vrátí finanční částku uhrazenou zákazníkem jako dobropis nebo vrácením pohybu kreditu.
5.Provádění registrace a změn doménových jmen probíhá vždy v souladu s aktuálními pravidly registrací a změn doménových jmen jednotlivých správců ccTLD (například pro ccTLD .cz se jedná o „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“ sdružení CZ.NIC dostupné na www.nic.cz), se kterými je zákazník povinen se před provedením objednávky seznámit a dodržovat je.
6.Za pravdivost a úplnost všech údajů uvedených zákazníkem v systému TELE3 k doménovému jménu pro kořenový registr ccTLD plně odpovídá zákazník.
7.Pravidla pro řešení sporů doménových jmen v ccTLD .cz se řídí zvláštními pravidly v rámci podmínek sdružení CZ.NIC a jsou dostupné na webu https://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/.
8.Za platný souhlas s aktuálním znění podmínek sdružení CZ.NIC se považuje podání objednávky zákazníkem podle odstavce 1.
9.TELE3 výslovně upozorňuje zákazníka, že registraci doménového jména v ccTLD „.cz“ lze provést na minimální dobu jednoho roku od registrace a poté vždy na dobu jednoho roku od prodloužení domény. Registraci jiných doménových jmen lze provést vždy na minimální dobu podle podmínek jednotlivých národních registrátorů. TELE3 nemá vliv na dobu registrace takové domény.
10.TELE3 výslovně upozorňuje zákazníka spotřebitele, že registrace doménového jména v ccTLD „.cz“ není službou poskytovanou společností TELE3; společnost TELE3 je určeným registrátorem doménového jména, jehož prostřednictvím lze registraci provést. V této souvislosti společnost TELE3 výslovně upozorňuje zákazníka spotřebitele o skutečnosti, že dle pravidel pro registraci doménových jmen CZ.NIC zákazník jako žadatel spotřebitel podáním žádosti o registraci doménového jména souhlasí s tím, aby registrace doménového jména byla provedena okamžitě po splnění podmínek pro registraci doménového jména, tj. před uplynutím lhůty stanovené zvláštním právním předpisem pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem a tedy nemůže odstoupit od smlouvy o registraci doménového jména, jestliže registrace doménového jména byla provedena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.


HLAVA IV

REKLAMACE SLUŽEB

1.Zákazník je oprávněn reklamovat rozsah služby, kvalitu služby či výši účtované ceny.
2.Reklamace se uplatňuje formou elektronické komunikace (e-mailu uvedeného jako kontaktní e-mail ve smlouvě nebo objednávce anebo požadavkového (poptávkového) formuláře v zákaznickém systému) nebo písemně listinou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu poskytovatele. Reklamace a musí obsahovat označení zákazníka, číslo smlouvy a služby a popis závady. V provozní době pro příslušnou službu je možné využít též komunikace prostřednictvím telefonu na zákaznických linkách TELE3.
3.Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 60 minut do 2 pracovních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti; TELE3 si však vyhrazuje právo k vyřízení reklamace s přihlédnutím ke složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace v zákonem stanovených lhůtách 1 měsíce; vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem některé služby (např. registrace specifických TLD zpracovávaných registry manuálně), je TELE3 povinno reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení.
4.Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu nemá odkladný účinek a zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.
5.Reklamaci na vyúčtování ceny je zákazník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu.
6.Reklamaci na poskytovanou službu zákazník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.


HLAVA V

UZAVŘENÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Způsoby uzavření a ukončení smlouvy
1.Smlouvy na služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem jsou uzavírány písemně na listinu a jsou doručovány zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním při podpisu u osobního jednání anebo jsou uzavírány prostřednictvím dálkového elektronického přístupu, tj. způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat v objednávce na webových stránkách www.tele3.cz. Smlouva je uzavřena u písemného sjednání okamžikem podpisu obou smluvních stran, v případě dálkového elektronického přístupu odsouhlasením nabídky služby TELE3 zákazníkem (objednávka).
2.Plnění smlouvy společnosti TELE3 začíná běžet okamžikem úhrady platby za objednaný předmět smlouvy způsobem uvedeným v HLAVĚ VI Všeobecných obchodních podmínek.
3.Smlouvy na služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem jsou standardními smlouvami pro zákazníky, od nichž není odchylka možná – smlouva adhezní. Po dohodě smluvních stran lze uzavřít písemný dodatek k uzavřené smlouvě, ve kterém lze sjednat některé odlišné podmínky elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem.
4.Výpověď nebo odstoupení od smlouvy na služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem je provedena písemně na listinu a jsou doručovány zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním při podpisu u osobního jednání.
5.Výpověď ze smlouvy lze podat z jakéhokoliv důvodu nebo též i bez udání důvodu. Výpovědní doba, pokud není stanoveno jinak, je dva měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.
6.Zákazník uvede ve výpovědi nebo odstoupení od smlouvy
 a)jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis této osoby, jde-li o fyzickou osobu,
 b)související s její podnikatelskou činností jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis této osoby, jde-li o fyzickou osobu podnikatele,
 c)svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je za právnickou osobu oprávněna jednat, jde-li o právnickou osobu, jakož i označení čísla smlouvy a identifikaci služby.
7.TELE 3 uvede údaje, které jsou uvedeny v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek a podpis osoby, která je za TELE3 oprávněna jednat, jakož i označení čísla smlouvy a identifikaci služby.
8.Obdobě podle odstavce 5 a 6 strany označí i druhou stranu.
9.Nebude-li možná identifikace podle odstavců 4 nebo 5, tak je taková výpověď nebo odstoupení od smlouvy neplatné.
10.Zákazník, který je spotřebitelem má v souladu § 1829 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření; vzhledem ke skutečnosti, že zákazník, který je spotřebitelem výslovně požádal TELE3 o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit TELE3 poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Toto odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případě doménových jmen (viz HLAVA III).
11.TELE3 je oprávněno ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy nebo nezřídit osobě přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací v případech, kdy tato osoba úmyslně uvedla nesprávné osobní nebo identifikační údaje anebo zákazník soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby uvedené ve vyúčtování ceny.


HLAVA VI

ZPŮSOBY FAKTURACE, PLATEB A DORUČOVÁNÍ

Způsoby fakturace a plateb
1.Faktury se standardně zasílají prostřednictvím kontaktního e-mailu. Současně jsou faktury dostupné i zpětně, v uživatelském systému TELE3.
2.Faktury lze zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence; způsoby zasílání si zákazník nastaví dle potřeby v uživatelském sytému TELE3. Pokud jsou faktury tištěny nebo zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předávány osobně zákazníkovi, účtují se skutečné náklady na tisk, vypravení a poštovní poplatky v souladu s ceníkem TELE3.
3.Úhrady objednávek a dalších plateb je možné realizovat pomocí běžných bankovních převodů nebo vkladů v hotovosti na definované účty TELE3 vedené u Raiffeisenbank či Fio Banky, platbou platební kartou online, platbou pomocí platební brány PayPal, platbou z kreditu u TELE3, převodem kreditu mezi účty nebo platbou složenkou na bankovní účet; podrobnosti o způsobech uhrazení objednávky jsou dostupné na webu TELE3 na https://www.tele3.cz/napoveda-fakturace-platby.html.
4.Zálohové faktury a objednávky je možné uhradit prostřednictvím platebních/kreditních karet VISA/MASTERCARD. Platby kartou jsou okamžité a jsou zabezpečeny 3D secure rozhraním spol. Global Payments Europe.
5.Konkrétní postupy a možnosti úhrady jsou uvedeny v nápovědě webu TELE3 => MENU Nápověda => FAKTURACE A PLATBY.
6.Jakýkoli poplatek, související s uskutečněním platby je nákladem na straně zákazníka; v případě manipulačních poplatků a přepočtení poplatků (například poplatek za úhradu platební kartou online) j výše poplatku v korunách nebo v procentech uvedena u konkrétní služby TELE3 v rámci objednávky. Využitím služby zákazník souhlasí i se zaúčtováním konkrétního poplatku.
7.V případě prodlení s platbou je TELE3 oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení s úhradou platby.
 
Způsoby doručování
1.Smluvní strany souhlasí s doručováním všech písemností a oznámení formou elektronické komunikace (e-mailu uvedeného jako kontaktní e-mail ve smlouvě nebo objednávce anebo požadavkového (poptávkového) formuláře v zákaznickém systému). Za den doručení se považuje den odeslání písemnosti formou elektronické komunikace.
2.Doručování listin nebo jiných movitých věcí (zejména technického zařízení TELE3) prostřednictvím držitele poštovní licence je doporučenou formou dopisu nebo balíku s dodejkou doručovaných podle příslušného poštovního řádu (dále jen „zásilka“).
3.Bude-li zásilka doručovaná druhé smluvní straně, uložena u držitele poštovní licence, považuje se za den doručení třetí den od uložení; odmítne-li smluvní strana zásilku převzít, považuje se za den doručení den odmítnutí převzetí. Doručovací adresa je adresa uvedená ve smlouvě jako adresa pro doručování, není-li uvedena je adresou pro doručování adresa uvedená v obchodním rejstříku ke dni odeslání zásilky.


HLAVA VII

ŘEŠENÍ SPORŮ

Smírčí řešení sporů spotřebitelských i obchodních
Smluvní strany sjednávají a souhlasí pro případ řešení sporů vzniklých při plnění této smlouvy, že řešení sporů probíhá s vyloučením obecných orgánů (soudů, Českého telekomunikačního úřadu apod.) v řízení dohadovacím.
V dohadovacím řízení, každá ze smluvních stran určí jednoho zástupce smluvních stran a dohadovacímu řízení budou též přítomni zákazník a jednatel společnosti TELE3 nebo jím určený zaměstnanec. Strany se na výzvu jedné strany k dohadovacímu řízení sejdou v sídle společnosti TELE3 ve lhůtě nepřesahující 15 dnů; TELE3 zajistí pro tento účel jednací místnost a informuje druhou stranu o místě a čase dohadovacího řízení; to neplatí, pokud se strany dohodnou na jiném místě a čase, kde bude provedeno dohadovací řízení. Teprve, nepovede-li dohadovací řízení ke smírnému řešení sporu v objektivně rozumné době (zpravidla po nejvýše třech setkáních u dohadovacího řízení), je kterákoliv ze stran oprávněna podat žalobu. Strany nesou své náklady sporu a náklady na pronájem jednací místnosti hradí každá ze stran z jedné poloviny.
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013, o alternativním řešení spotřebitelských sporů, dále pak Nařízení Rady č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů (ADR-ODR) a na ně navazující zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů došlo v České republice k vytvoření systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů tzv. ADR (alternative dispute resolution). Tento systém nabízí spotřebitelům (fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) rychlý a dostupný způsob řešení sporů s podnikateli a posiluje vymahatelnost jejich spotřebitelských práv.
Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb v rozsahu právní působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) je Český telekomunikační úřad.
Pravidla pro řešení sporů před Českým telekomunikačním úřadem se řídí zvláštními pravidly podle zákona a jsou dostupné na http://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu.
 
Řešení obchodních sporů před rozhodčím soudem
Všechny obchodní spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvami uzavřenými se společností TELE3 a těchto Všeobecných obchodních podmínek, po neúspěšném smírčím řešení obchodních smluv, budou spory dále rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
Jednacím jazykem sporu je čeština. Strany nesou své náklady sporu.
Společnost TELE3 stanovuje emailovou adresu pro toto řízení za společnost TELE3 je spory@tele3.cz.
Zákazník je povinen určit emailovou adresu pro toto řízení za sebe při podání žaloby.
Pravidla pro řešení sporů obchodních sporů před rozhodčím soudem řídí pravidly tohoto rozhodčího soudu, které jsou dostupné na http://www.soud.cz/rady.
 
Soudní řešení sporů
Smluvní strany sjednávají a souhlasí pro případ, že nebude z jakéhokoliv důvodu rozhodčí doložka orgány veřejné moci, zejména soudy, akceptována, tak v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně obvodní soud pro Prahu 3, a pro případy, kdy je soudem prvního stupně krajský soud, sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně, Městský soud v Praze.


HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1.V případě výkladu jednotlivých ustanovení má přednost výkladu ve směru ustanovení speciálního k ustanovení obecnému, a to
 a)dalšího písemného smluvního ujednání (dodatku smlouvy), před
 b)konkrétním zveřejněným postupem, pokud bylo ve specifických obchodních podmínkách na něj odkázáno, před
 c)specifickými obchodními podmínkami, před
 d)konkrétním zveřejněním postupu, pokud bylo ve Všeobecných obchodních podmínkách na něj odkázáno, před
 e)zvláštním ustanovením Všeobecných obchodních podmínek, před
 f)Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.V případě výkladu jednotlivých ustanovení, která jsou si podle odstavce 1 rovnocenné, má přednost výkladu ustanovení novějšího před ustanovením starším.
3.Ve věcech neupravených způsoby podle odstavce 1 se smluvní vztahy řídí zákonem 27/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a ve věcech tam neupravených nebo věcech se jej netýkajících se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Tyto Všeobecné obchodní podmínky zavazují k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění.
4.Obchodní a ostatní vztahy mezi zákazníkem a TELE3 se řídí platným právem v České republice, pokud není písemně v dalším smluvním ujednání nebo ve specifických obchodních podmínkách uvedeno jinak.
5.Tyto Všeobecné obchodní podmínky, konkrétní specifické obchodní podmínky, konkrétní zveřejněné postupy jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v síti internet uzavírané mezi zákazníkem a TELE3 a jsou zveřejněny na webu www.tele3.cz; nedílnou součástí smlouvy jsou i případné další písemná smluvní ujednání (dodatek smlouvy) uzavírané mezi zákazníkem a TELE3.
6.Je-li smlouva uzavřena s mezinárodním prvkem (zákazník s bydlištěm nebo sídlem v zahraničí), tak se užijí příslušná ustanovení zákona 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém; za uzavření smlouvy s mezinárodním prvkem se nepovažuje skutečnost, že některé servery společnosti jsou s ohledem na geograficky rozložení umístěny v zahraničí, či skutečnost, že lze zakoupit nadnárodní generické ccTLD (např. „.com“, „.org“, „.net“) či doménu jiného státu.
7.Neplatnost některého z ustanovení smlouvy nebo některé z jeho příloh, daná změnou právních předpisů nebo rozhodnutím orgánů veřejné moci, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smluvních podmínek.
8.Smlouva se uzavírá v jazyku českém; v případě, že smluvní dokumenty jsou vyhotoveny též i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění.
9.Akceptací smlouvy zákazník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smluvního ujednání včetně všech nedílných součástí smlouvy, které jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na web stránce společnosti TELE3 (www.tele3.cz) seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
10.Společnost TELE3 sjednává v běžném obchodním styku s větším počtem osob smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky (zpravidla na dobu neurčitou), kdy může dojít ke změnám na trhu či legislativě, nezávisle na smluvních stranách, je TELE3 oprávněno ve smyslu § 1752 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník výslovně souhlasí, že společnost TELE3 je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek zveřejní TELE3 na svých webových stránkách dostupné bez omezení, v zákaznickém systému, který je přístupný zákazníkovi; informaci o nových podmínkách je zveřejněn v komunikačním kanále RSS a stránkách sociální sítě Twitter. Zákazník má právo odmítnout nové znění Všeobecných obchodních podmínek a smlouvu bez dalšího vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání plnění od jiného dodavatele. S ohledem na specifikaci služeb poskytovaných TELE3 v rámci elektronických komunikací správy všech služeb poskytovaných TELE3 je lhůta 30 dnů k odstoupení smlouvy z tohoto důvodu zcela dostatečnou.
11.Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny dnem 25. 05. 2018.
12.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají pro nové zákazníky účinnosti dnem 25. 05. 2018.
13.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají pro stávající zákazníky účinnosti dnem 25. 05. 2018.Znění VOP platné do 24. 05. 2018 je uloženo zde.

 
© 2005-2024 TELE3 | všechna práva vyhrazena | Vaše IP 3.236.112.70
 přijímáme platby FIO bankapřijímáme platby Raiffeisenbankgenerujeme QR platbyonline platby Visaonline platby MasterCardpodporujeme protokol IPv6zabezpečení domén DNSSECeshop s výpočetní technikouDebian serverUbuntu serverProxmox Virtual Environmentakreditovaný registrátor CZ domény s certifikacícertifikace Cisco CCNA