Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz

V platnosti od 1.12.2012

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod ccTLD .cz.
1.2.Pojmy užívané v těchto Pravidlech registrace mají následující význam:
1.2.1.Centrální registr – databáze o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem.
1.2.2.CZ.NIC – zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, identifikační číslo 67985726.
1.2.3.Delegované Doménové jméno – registrované Doménové jméno o němž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóna CZ).
1.2.4.Den registrace – den, ve kterém dojde k zaregistrování Doménového jména v Centrálním registru.
1.2.5.Den expirace – den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno.
1.2.6.ccTLD .cz – country code Top Level Domain (doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména) České republiky.
1.2.7.Doménové jméno – doména druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků.
1.2.8.Držitel – fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno Doménové jméno; pokud není v záznamu o Držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za Držitele osoba, která podala žádost o registraci Doménového jména; pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se za Držitele považuje tato společnost nebo organizace.
1.2.9.Kontakt - záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v Centrálním registru. Kontakt může být administrativní, technický nebo v roli Držitele.
1.2.10.Pravidla alternativního řešení sporů – dokument vydaný sdružením CZ.NIC, obsahující rozhodčí veřejnou nabídku Držitele, který tvoří nedílnou součást Pravidel registrace.
1.2.11.Pravidla registrace – dokument „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“ vydaný sdružením CZ.NIC.
1.2.12.Registrátor – subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru.
1.2.13.Sada klíčů – soubor záznamů obsahující nejméně jeden DNS klíč určený k zabezpečené delegaci doménového jména pomocí technologie DNSSEC a nejméně jeden technický Kontakt.
1.2.14.Sada nameserverů – soubor záznamů obsahující nejméně 2 jmenné servery a nejméně jeden technický Kontakt.
1.2.15.Určený registrátor – registrátor pro konkrétní Doménové jméno určený Držitelem, pro konkrétní Kontakt určený daným Kontaktem, pro konkrétní Sadu nameserverů určený technickým Kontaktem Sady nameserverů, nebo pro konkrétní Sadu klíčů určený technickým Kontaktem dané Sady klíčů. Každému registrovanému Doménovému jménu, Kontaktu, Sadě nameserverů i Sadě klíčů přísluší právě jeden Určený registrátor
1.2.16.Žadatel - fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci Doménového jména.

2. REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

2.1.Registrace Doménového jména se provádí prostřednictvím Registrátora.
2.2.Registrátor je povinen získat souhlas každého Žadatele s aktuální verzí Pravidel registrace jako podmínku registrace Doménového jména. Tento souhlas je platně získán tehdy, pokud aktuální znění Pravidel registrace bylo Žadatelem přijato způsobem, z něhož je patrný souhlas Žadatele s obsahem Pravidel registrace. Za platný souhlas se považuje
2.2.1.podání objednávky registrace Doménového jména,
2.2.2.zaplacení ceny za registraci Doménového jména, popřípadě ceny jiné služby, se kterou registrátor registraci Doménového jména spojil,
2.2.3.zahájení užívání Doménového jména Držitelem, i
2.2.4.jakýkoliv další úkon Držitele vůči registrátorovi nebo sdružení CZ.NIC, pokud se takový úkon týká změny záznamů o předmětném Doménovém jménu vedených v Centrálním registru.
2.3.Osoba, která podává v souvislosti se žádostí o registraci Doménového jména souhlas Žadatele s aktuální verzí Pravidel registrace, současně prohlašuje, že je oprávněna v této věci jménem Žadatele jednat.
2.4.Registrátoři jsou povinni kdykoliv na žádost sdružení CZ.NIC zpřístupnit a doložit souhlas Držitele s aktuálním zněním Pravidel registrace k datu registrace, odpovídající článku 2.2. Sdružení CZ.NIC je oprávněno zpřístupnit a doložit takto poskytnuté informace soudu, rozhodčímu soudu nebo jinému státnímu orgánu pro účely soudního, rozhodčího, správního, trestního nebo jiného obdobného řízení.
2.5.Sdružení CZ.NIC registruje Doménová jména podle pořadí, ve kterém byly doručeny jednotlivé žádosti o registraci podané prostřednictvím Registrátorů. Sdružení CZ.NIC eviduje údaje o každé převzaté žádosti o registraci.
2.6.Doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje Dnem registrace Doménového jména, nejvýše však na 10 let.
2.7.Registrací Doménového jména je dané Doménové jméno na stanovenou dobu vyhrazeno Držiteli.
2.8.Sdružení CZ.NIC provede registraci Doménového jména, pokud
2.8.1.žádost o registraci neobsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování;
2.8.2.byl k Doménovému jménu přiřazen existující Kontakt v roli Držitele;
2.8.3.byly řádně vyplněny požadované údaje;
2.8.4.Žadatel vyslovil souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů;
2.8.5.požadované Doménové jméno není v době zpracování žádosti Centrálním registrem registrováno (s výjimkou doménového jména, u kterého dosud neuběhla lhůta dle článku16.4.);
2.8.6.požadované Doménové jméno odpovídá pravidlům tvorby Doménových jmen (viz článek 10) a
2.8.7.současně s registrací dojde k zúčtování odpovídajících úhrad příslušných cen.

3. PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

3.1.Prodloužení registrace Doménového jména se provádí prostřednictvím Určeného Registrátora.
3.2.Registraci Doménového jména je možné prodloužit o celé násobky roku, nejvýše však na 10 let, a to i opakovaně. Sdružení CZ.NIC provede prodloužení registrace, pokud
3.2.1.pokyn k prodloužení registrace obdrží sdružení CZ.NIC nejpozději v den, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno registrováno (tím není dotčena možnost prodloužit registraci Doménového jména v době trvání ochranné lhůty dle článku 6.2);
3.2.2.Držitel vyslovil souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu prodloužení registrace, přičemž ustanovení článku 2.2, 2.3 a 2.4 se použijí obdobně.
3.2.3.současně dojde k zúčtování odpovídajících úhrad příslušných cen.

4. DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

4.1.Registrované Doménové jméno nemusí být Delegováno. Zrušení Delegace Doménového jména nemá vliv na registraci Doménového jména.
4.2.CZ.NIC deleguje registrované Doménové jméno, ke kterému je přiřazena právě jedna Sada nameserverů.
4.3.Sdružení CZ.NIC je oprávněno provádět průběžné technické kontroly jmenných serverů v Sadě nameserverů a DNS klíčů v Sadě klíčů přiřazených k Doménovému jménu.
4.4.Zrušením registrace Doménového jména se bez dalšího ruší Delegace Doménového jména. Zrušením přiřazení Sady nameserverů k Doménovému jménu se bez dalšího ruší Delegace Doménového jména. Za podmínek stanovených těmito Pravidly registrace může být zrušena Delegace Doménového jména, i když je k němu přiřazena Sada nameserverů.

5. PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA

5.1.Sdružení CZ.NIC zaregistruje změnu Držitele Doménového jména (převod Doménového jména) na pokyn podaný prostřednictvím Určeného registrátora daného Doménového jména. Určený registrátor je oprávněn podat pokyn ke změně Držitele Doménového jména na písemnou žádost Držitele a budoucího Držitele.
5.2.Registrátor je povinen získat souhlas budoucího Držitele s aktuální verzí Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů k datu převodu Doménového jména, přičemž ustanovení článku 2.2, 2.3 a 2.4 se použijí obdobně.
5.3.Převodem Doménového jména nevzniká Držiteli právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.
5.4.Převodem Doménového jména není dotčen Den expirace převáděného Doménového jména.

6. ZÁNIK REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

6.1.Sdružení CZ.NIC zruší registraci Doménového jména na pokyn podaný prostřednictvím Určeného registrátora daného Doménového jména. Zrušením registrace Doménového jména nevzniká právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.
6.2.V případě, že registrace Doménového jména nebude přede Dnem expirace prodloužena (článek 3), vstupuje Doménové jméno v Den expirace na dobu 60 dnů do tzv. ochranné lhůty.
6.2.1.Prodloužit registraci Doménového jména lze v souladu s článkem 3 těchto Pravidel registrace, a to zpětně ode Dne expirace.
6.2.2.Jestliže v průběhu prvních 30 dnů trvání ochranné lhůty nedojde k prodloužení registrace Doménového jména, je sdružení CZ.NIC oprávněno zrušit Delegaci Doménového jména. V takovém případě nevede k opětovné Delegaci Doménového jména ani změna údajů v přiřazené Sadě nameserverů, ani přiřazení jiné Sady nameserverů k dotčenému Doménovému jménu.
6.2.3.Registrace Doménového jména zaniká uplynutím ochranné lhůty v případě, že v jejím průběhu nedojde k prodloužení registrace Doménového jména.
6.3.V případě, že dojde k ukončení smlouvy mezi Určeným registrátorem a sdružením CZ.NIC, na základě které měl Určený registrátor statut Registrátora, registrace Doménových jmen registrovaných prostřednictvím Určeného registrátora nezaniká. Držitel je kdykoliv v této době oprávněn určit nového Určeného registrátora.

7. REGISTRACE KONTAKTŮ

7.1.Jeden Kontakt může být použit u více než jednoho Doménového jména (Kontakt v roli Držitele nebo administrativní Kontakt), Sady nameserverů (technický Kontakt) nebo Sady klíčů (technický Kontakt).
7.2.Registrace Kontaktů se provádí prostřednictvím některého z Registrátorů. Podáním žádosti dává dotčená osoba prostřednictvím Registrátora najevo svůj souhlas s těmito Pravidly registrace.

8. ZMĚNY A AUTORIZACE ZMĚN

8.1.Úprava znění Doménového jména není možná.
8.2.Za autentizaci, autorizaci a validitu pokynu k provedení změny odpovídá vůči sdružení CZ.NIC Registrátor, který o provedení změny požádal.
8.3.Změny údajů v Centrálním registru provede sdružení CZ.NIC na základě pokynu osob, které jsou vedeny u jednotlivých Doménových jmen, Kontaktů, Sad nameserverů a Sad klíčů jako osoby oprávněné k provedení takové změny, a to za předpokladu, že pokyn je uskutečněn prostřednictvím příslušného Registrátora.
8.4.U Kontaktu, který je právnickou osobou, může mimo osoby uvedené v záznamu o Kontaktu činit úkony též osoba (či osoby) oprávněná jednat za právnickou osobu. V takovém případě lze použít pro autentizaci pouze úředně ověřený podpis. K úředně ověřenému podpisu musí být dále přiložen originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo výpis z jiné obdobné evidence. Název právnické osoby na úředním výpisu musí přesně odpovídat názvu právnické osoby uvedené v Kontaktu v položce určené k označení společnosti nebo organizace; potvrzující osoba (osoby) musí splňovat pravidlo jednání za právnickou osobu dle úředního výpisu. Je-li oprávněná osoba zastoupena, musí být k potvrzení doložena i plná moc s úředně ověřeným podpisem.
8.5.Je-li v Centrálním registru vedeno více osob oprávněných provést tutéž změnu, postačí k provedení změny pokyn kterékoliv z těchto osob.
8.6.Změna údajů u Doménového jména
O změnu údajů u Doménového jména lze požádat pouze prostřednictvím Určeného registrátora, s výjimkou změny Určeného registrátora, o kterou lze požádat pouze prostřednictvím nového Určeného registrátora.
Název položkyKontakt oprávněný potvrdit změnu
Doménové jménoNelze změnit
Administrativní kontaktDržitel, administrativní kontakt
Určený registrátorDržitel, administrativní kontakt
Sada nameserverůDržitel, administrativní kontakt, technický kontakt u stávající Sady nameserverů
Sada klíčůDržitel, administrativní kontakt, technický kontakt u stávající Sady klíčů, technický kontakt u stávající Sady nameserverů
Převod (změna držitele)Držitel a nový držitel
ZrušeníDržitel
8.7.Změna údajů u Kontaktu
Změny u Kontaktu lze provádět prostřednictvím Určeného registrátora Kontaktu.
Název položkyKontakt oprávněný potvrdit změnu
IdentifikátorNelze změnit
Ostatní údaje (kromě identifikátoru)Příslušný Kontakt
8.8.Změna údajů u Sady nameserverů
Změny Sady nameserverů lze provádět prostřednictvím Určeného registrátora Sady nameserverů.
Název položkyKontakt oprávněný potvrdit změnu
IdentifikátorNelze změnit
Technický kontaktTechnický kontakt
NameserverTechnický kontakt
ZrušeníTechnický kontakt
8.9.Změna údajů u Sady klíčů
Změny údajů u Sady klíčů lze provádět prostřednictvím Určeného registrátora Sady klíčů.
Název položkyKontakt oprávněný potvrdit změnu
IdentifikátorNelze změnit
Technický kontaktTechnický kontakt
DNS klíčTechnický kontakt
ZrušeníTechnický kontakt

9. CENA

9.1.Cena služeb poskytovaných Registrátorem Držiteli se stanovuje dohodou mezi Registrátorem a Držitelem.
9.2.Cena jednotlivých služeb poskytovaných sdružením CZ.NIC Registrátorům je stanovena v ceníku sdružení CZ.NIC, který je Registrátorům dostupný.
9.3.Sdružení CZ.NIC je oprávněno zpoplatnit i služby poskytované jednotlivým Držitelům doménových jmen či dalším osobám a cena takových služeb je pak stanovena v ceníku sdružení CZ.NIC dostupném na na webových stránkách sdružení CZ.NIC.

10. PRAVIDLA PRO TVORBU DOMÉNOVÉHO JMÉNA

10.1.Doménová jména musí vyhovovat normám RFC1 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám. Jedná se zejména o tyto podmínky:
10.1.1.Doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-];
10.1.2.délka Doménového jména je nejvýše 63 znaků;
10.1.3.Doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem „-“;
10.1.4.Doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky „-“ za sebou.
10.2.Sdružení CZ.NIC je oprávněno zrušit registraci Doménového jména, jehož znění je v rozporu s pravidly pro tvorbu doménového jména.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ; ÚDAJE V CENTRÁLNÍM REGISTRU

11.1.Centrální registr vede sdružení CZ.NIC nebo jím pověřená osoba. Správcem osobních údajů vedených v centrálním registru je sdružení CZ.NIC. Registrátor je zpracovatelem takových údajů.
11.2.Osoba podávající žádost o registraci Doménového jména, Držitele nebo Kontaktu nebo žádost o změnu údajů týkajících se Doménového jména, Držitele nebo Kontaktu
11.2.1.uděluje podáním žádosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou v žádosti uvedeny, pro účely vedení a správy Centrálního registru, jakož i se zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet v rámci informačních služeb, které poskytuje sdružení CZ.NIC.
11.2.2.nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že se nejedná o pseudonymy, že získala souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v Centrálním registru a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách.
11.2.3.je povinna prostřednictvím Registrátora oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytla sdružení CZ.NIC.
11.2.4.je povinna postupovat tak, aby v důsledku její činnosti nevznikaly duplicitní záznamy o Kontaktech, a aby tak v Centrálním registru nebyly vedeny identické Kontakty lišící se pouze identifikátorem Kontaktu.
11.3.V Příloze č. 1 je uvedeno, které údaje užívané v záznamech o Doménových jménech, Kontaktech a Sadách nameserverů se vyplňují povinně.
11.4.CZ.NIC je oprávněn vyzvat Držitele, případně osobu, jíž se údaj týká, k dodatečnému poskytnutí údajů nezbytných pro identifikaci těchto osob, zejména data narození a identifikačního čísla (IČ), a to v případě, že je poskytnutí takového údaje nezbytné k jednoznačné identifikaci v rámci probíhajícího soudního, rozhodčího, správního, trestního nebo jiného obdobného řízení; CZ.NIC je takto dodatečně poskytnuté údaje oprávněn poskytnout pro účely takového řízení.
11.5.Držitel, jehož bydliště, sídlo či kontaktní adresa jsou mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP), je povinen na výzvu sdružení CZ.NIC či na výzvu soudu, správního orgánu, rozhodce či rozhodčího soudu poskytnout doručovací adresu na území EU/EHP či označit svého zástupce s doručovací adresou na území EU/EHP, na kterou lze Držiteli doručovat písemnosti týkající se Doménových jmen.
11.6.V Příloze č. 1 je uvedeno, které údaje užívané v záznamech o Doménových jménech, Kontaktech a Sadách nameserverů lze označit jako skryté. V případě, že je takový údaj označen jako skrytý, znamená to, že není zveřejňován prostřednictvím veřejných informačních služeb (WHOIS); tím však není dotčeno právo CZ.NIC vést takové údaje v Centrálním registru a z technických důvodů nutných pro provoz Centrálního registru je poskytovat Registrátorům.
11.7.CZ.NIC poskytne na základě písemné žádosti s úředním ověřením podpisu informaci o adrese Držitele jednoho konkrétního Doménového jména (položka Addr), a to i v případě, že je tento údaj označen jako skrytý. V žádosti musí být uveden a doložen účel, pro který je žádáno o sdělení tohoto údaje, přičemž CZ.NIC je na základě vlastního uvážení oprávněn odmítnout poskytnutí informace, dojde-li k závěru, že účel žádosti není v souladu s dobrými mravy, či pokud se jedná o žadatele, který bez legitimního důvodu opakovaně žádá o poskytnutí informací o adrese různých Držitelů různých Doménových jmen. CZ.NIC je oprávněn podání žádosti zpoplatnit. Žadatel je oprávněn použít získané informace pouze k účelu, který uvedl v žádosti o jejich poskytnutí.
11.8.CZ.NIC je oprávněn poskytnout údaje z Centrálního registru, i když jsou označeny jako skryté, orgánům státní správy a soudů, včetně rozhodčího soudu, a to v souladu se zákonem a v rámci jejich úřední činnosti nebo v rámci rozhodování sporů. Takto lze poskytnout pouze údaje vztahující se ke konkrétním Kontaktům či konkrétním Doménovým jménům. Za stejných podmínek je CZ.NIC oprávněn poskytnout i údaje o historických údajích, jestliže jsou k dispozici.
11.9.CZ.NIC poskytne na základě žádosti aktuálního Držitele Doménového jména historické údaje z Centrálního registru, které se týkají daného Doménového jména, tj. údaje o předchozích Držitelích Doménového jména počínaje dnem poslední registrace Doménového jména, a to nejdéle za dobu posledních 5 let. Historickými údaji se pro účely tohoto ustanovení rozumí takové údaje o bývalých Držitelích, které dle Přílohy č. 1 nemohou být označeny jako skryté; údaje o aktuálním Držiteli se poskytují bez ohledu na to, zda dle Přílohy č. 1 mohou být označeny jako skryté. Historické údaje za období předcházející datu 1.1.2010 se poskytují v anonymizované podobě; toto omezení se však netýká aktuálního Držitele Doménového jména. Historické údaje lze poskytnout jen jestliže jsou k dispozici.
11.10.CZ.NIC je oprávněn dle vlastního uvážení optimalizovat údaje vedené v Centrálním registru. Za tímto účelem je CZ.NIC oprávněn slučovat záznamy o Kontaktech, Sadách nameserverů a Sadách klíčů, které se liší pouze identifikátorem. V případě, že CZ.NIC takové sloučení provede, zachová všechny vazby sloučených prvků k Doménovým jménům i jejich vzájemné vazby tak, aby tyto vazby byly převedeny na prvek, do nějž byly ostatní prvky sloučeny. Sloučení CZ.NIC oznámí dotčeným osobám.

12. PRÁVA A POVINNOSTI SDRUŽENÍ CZ.NIC

12.1.Sdružení CZ.NIC se zavazuje za podmínek stanovených těmito Pravidly registrace
12.1.1.provést registraci Doménového jména a tuto registraci za stanovených podmínek udržovat,
12.1.2.vést záznam o registrovaném Doménovém jménu v Centrálním registru,
12.1.3.vést záznam o delegovaném Doménovém jménu v zóně CZ a
12.1.4.vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistilo bezporuchový a bezproblémový provoz Centrálního registru a primárního jmenného serveru.
12.2.Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit registraci Doménového jména, pokud
12.2.1.údaje vedené v souvislosti s Doménovým jménem v Centrálním registru jsou nepravdivé, neúplné nebo zavádějící,
12.2.2.nejsou poskytnuty dodatečné údaje dle článku 11.4 nebo doručovací adresa či adresa zástupce dle článku 11.5 ve lhůtě 15 dnů od odeslání výzvy k jejich poskytnutí,
12.2.3.dojde ke změně skutečností, na jejichž základě bylo Doménové jméno zaregistrováno, například Držitel zanikl bez právního nástupce nebo zemřel bez dědiců,
12.2.4.souhlas se zněním Pravidel registrace nebo Pravidel alternativního řešení sporů nebyl udělen v souladu s těmito dokumenty,
12.2.5.takové právo vyplývá z ostatních ustanovení Pravidel registrace.
12.3.Sdružení CZ.NIC je oprávněno přijmout technická opatření směřující zejména k omezení síťového provozu, který ohrožuje stabilitu systémů CZ.NIC, a to i tehdy, pokud taková opatření vedou nebo mohou vést k omezení dostupnosti služeb CZ.NIC, funkčnosti registrovaných Doménových jmen, jmenných serverů apod. Sdružení CZ.NIC nenese v takovém případě odpovědnost za způsobenou škodu, je však povinno vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby ukončení přijatých opatření bylo provedeno v nejbližší možné době.
12.4.Zrušení registrace Doménového jména provedené dle Pravidel registrace sdružením CZ.NIC nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého sdružením CZ.NIC od Držitele nebo jiné osoby v souvislosti s Doménovým jménem, jehož registrace se zrušuje.
12.5.Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci Doménového jména, jestliže je Doménové jméno užíváno takovým způsobem, že dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti, a to zejména tím, že prostřednictvím Doménového jména, či služeb, které jsou jeho prostřednictvím dostupné, dochází k distribuci škodlivého obsahu (zejm. viry, malware), nebo je předstírán obsah jiné služby (zejm. phishing), nebo hardware dostupný prostřednictvím Doménového jména je řídícím centrem sítě propojeného hardware distribuujícího škodlivý obsah (zejm. botnet). Sdružení CZ.NIC je oprávněno zrušit delegaci Doménového jména až na dobu 1 měsíce, a to i opakovaně, sdružení CZ.NIC však není povinno aktivně vyhledávat Doménová jména, která by mohla splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Podrobnosti týkající se ověřování podmínek pro zrušení delegace a postupu při zrušení delegace stanoví CZ.NIC-CSIRT. Postupem dle tohoto ustanovení se nelze domáhat ochrany majetkových práv třetích osob, ani zasahovat proti distribuci nevyžádané pošty (spam), jestliže nejsou splněny podmínky stanovené v první větě tohoto ustanovení.
12.6.Jestliže z těchto Pravidel registrace vyplývá právo či povinnost sdružení CZ.NIC provádět registrace, převody, blokace či rušení Doménových jmen, změny dalších záznamů v Centrálním registru či jakékoliv další úkony, je sdružení CZ.NIC oprávněno takové úkony činit i tehdy, jestliže žádost o jejich provedení nebyla podána prostřednictvím Určeného Registrátora. Sdružení CZ.NIC má právo provést takový úkon na žádost Držitele, osoby vedené v Centrálním registru či jiné oprávněné osoby podanou nikoliv prostřednictvím Určeného Registrátora i v případě, že taková možnost výslovně z těchto Pravidel registrace nevyplývá
12.7.Jestliže sdružení CZ.NIC zpoplatní registraci Doménového jména dle článku 16.44., neprovede ji v případě neuhrazení ceny za takovou registraci.

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

13.1.Držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.
13.2.Držitel odpovídá za škodu způsobenou sdružení CZ.NIC tím, že uvedl nepravdivé, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla registrace nebo práva třetích osob.
13.3.Sdružení CZ.NIC nezjišťuje oprávněnost žádosti o registraci Doménového jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob.
13.4.Držitel bere na vědomí, že registrace Doménového jména neznamená ochranu proti námitkám třetích osob proti registraci nebo užívání daného Doménového jména.
13.5.Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za užívání nebo neužívání registrovaného Doménového jména ani za způsob, jakým je Doménové jméno užíváno. Sdružení CZ.NIC tak zejména nenese odpovědnost za porušení práv k ochranným známkám, obchodním značkám, jménům nebo obchodním firmám třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním Doménového jména.
13.6.Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za funkčnost jmenných serverů přiřazených k Doménovému jménu.
13.7.Veškerá odpovědnost za veškerou škodu, která vznikne činností nebo nečinností sdružení CZ.NIC Držiteli s souvislosti s jedním Doménovým jménem, se omezuje částkou 250.000,- Kč.

14. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

14.1.Komunikace mezi sdružením CZ.NIC a Držitelem Doménového jména probíhá především prostřednictvím Určeného registrátora. V případě, že sdružení CZ.NIC s Držitelem komunikuje přímo, činí tak prostřednictvím údajů, které o sobě Držitel uvedl v Centrálním registru, přičemž komunikace elektronickými prostředky je postavena na roveň komunikaci prostřednictvím zasílání písemností na poštovní adresu. Držitel je povinen zajistit, aby mu bylo možné doručovat prostřednictvím adresy elektronické pošty uvedené v Centrálním registru, a přebírat písemnosti na poštovní adrese uvedené v Centrálním registru, přičemž skutečnost, že se mu s využitím údajů z Centrálního registru nepodařilo doručit, jde k tíži Držitele.
14.2.Komunikace mezi sdružením CZ.NIC a Registrátorem probíhá způsobem stanoveným obchodními podmínkami pro registrátory.
14.3.Písemná forma komunikace dle těchto Pravidel registrace je považována za zachovanou, je-li uskutečněna telegraficky nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu příslušné komunikace a určení osob, které komunikaci uskutečnily.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI DRŽITELEM A SDRUŽENÍM CZ.NIC

15.1.Nedohodnou-li se Držitel a sdružení CZ.NIC na vyřešení vzájemného sporu týkajícího se Doménového jména registrovaného Držitelem, a podá-li Držitel vůči sdružení CZ.NIC návrh na zahájení řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, bude sdružení CZ.NIC pravomoc tohoto rozhodčího soudu akceptovat za předpokladu, že rozhodčí řízení bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce podle platného Řádu uvedeného rozhodčího soudu, bez vyloučení ústních jednání a rozhodčí nález bude pro obě strany konečný a závazný.
15.2.V ostatních případech je pro řešení vzájemných sporů mezi Držitelem a sdružením CZ.NIC dána pravomoc obecných soudů České republiky.

16. ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI DRŽITELEM A TŘETÍMI OSOBAMI

16.1.Držitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, ke smírnému řešení sporů týkajících se Doménových jmen a nebo jejich registrací, které mohou vzniknout mezi Držitelem a jinými osobami. Pokud se sporné strany nedohodnou na smírném řešení sporu, mají plnou volnost vyřešit svůj spor v rámci platných právních předpisů, tedy prostřednictvím rozhodčího řízení nebo obecných soudů.
16.2.Držitel tímto činí rozhodčí veřejnou nabídku v souladu s Pravidly alternativního řešení sporů, a to pro veškerá doménová jména Držitele, zařazená v elektronické databázi doménových jmen v ccTLD .cz spravované sdružením CZ.NIC.
16.3.Sdružení CZ.NIC zruší delegaci a nebo registraci Doménového jména, Doménové jméno převede na jinou osobu a pozastaví možnost převodu Doménového jména na jinou osobu, pokud tak stanoví vykonatelné soudní nebo správní rozhodnutí nebo výrok rozhodce či rozhodčího soudu, a to i v případě, že sdružení CZ.NIC samo nebylo účastníkem řízení, ve kterém bylo takové rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí musí být předloženo sdružení CZ.NIC v originále nebo v úředně ověřené kopii a musí být opatřeno doložkou osvědčující jeho právní moc a vykonatelnost (doložka není vyžadována v případě předběžných opatření). Žádný z úkonů sdružení CZ.NIC dle tohoto článku nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého sdružením CZ.NIC od Držitele nebo jiné osoby v souvislosti s Doménovým jménem, kterého se takový úkon týká.
16.4.V případě, že rozhodnutí dle článku 16.33. stanoví povinnost zrušit registraci Doménového jména a neukládá zároveň povinnost převodu Doménového jména, sdružení CZ.NIC po zrušení registrace Doménového jména po dobu 1 měsíce od takového zrušení registrace neumožní opětovnou registraci téhož Doménového jména jiné osobě, než osobě, která se zrušení registrace vůči Držiteli domáhala, případně subjektu, na který taková osoba toto své právo písemně převedla. V případě, že osoba, která se zrušení registrace domáhala, či subjekt, na který taková osoba toto právo převedla, požádají v uvedené lhůtě o registraci Doménového jména, provede sdružení CZ.NIC jeho registraci na dobu 1 měsíce a Držitel je povinen vybrat si pro Doménové jménu Určeného registrátora.
16.5.Sdružení CZ.NIC pozastaví možnost převodu Doménového jména na jinou osobu a možnost zrušení registrace Doménového jména (společně dále jen „blokace“) na žádost osoby, která zahájila proti Držiteli řízení, v němž z důvodu porušení svých práv napadá registraci Doménového jména Držitelem.
16.5.1.Osoba, která o provedení blokace žádá, musí doložit zahájení sporu, a to předložením kopie návrhu na zahájení řízení u obecného soudu, rozhodčího soudu či rozhodce s originálem podacího razítka nebo potvrzení soudu, rozhodčího soudu či rozhodce, že řízení bylo zahájeno, případně souhlasným prohlášením Držitele o zahájení řízení.
16.5.2.Osoba, na jejíž žádost byla blokace provedena, je kdykoliv na základě výzvy CZ.NIC povinna do 14 dnů doložit, že řízení dosud nebylo ukončeno vydáním pravomocného rozhodnutí, jinak CZ.NIC bez zbytečného odkladu blokaci zruší. Totéž platí v případě, že soud, rozhodčí soud či rozhodce oznámí CZ.NIC, že řízení bylo pravomocně skončeno, či pokud pravomocné skončení řízení doloží Držitel.
16.5.3.Blokace se provádí na dobu 4 měsíců; tato lhůta nemůže být prodloužena. Před uplynutím této lhůty bude blokace zrušena v případě pravomocného skončení řízení. V případě, že v řízení bylo pravomocně rozhodnuto o převodu Doménového jména, CZ.NIC blokaci zruší na základě oznámení kterékoliv ze stran sporu a doložení originálu nebo úředně ověřené kopie příslušného rozhodnutí s doložkou osvědčující jeho právní moc a provede převod Doménového jména v souladu s rozhodnutím.
16.5.4.Blokaci téhož Doménového jména lze provést nejdříve po uplynutí 12 měsíců od ukončení předchozí blokace tohoto Doménového jména.
16.5.5.Právo navrhovat vydání předběžného opatření směřujícího ke stejnému účelu, k němuž směřuje blokace, případně jeho vydání navrhovat po uplynutí maximální doby, na kterou lze blokaci provést, není dotčeno.
16.5.6.Osoba, na jejíž žádost byla blokace provedena, odpovídá za škodu, která Držiteli či CZ.NIC v důsledku provedení blokace vznikne.

17. ZMĚNA DOKUMENTŮ

17.1.CZ.NIC je oprávněn kdykoliv změnit Pravidla registrace, jakož i další související dokumenty. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese http://www.nic.cz.
17.2.CZ.NIC je povinen zveřejnit jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 17.1 nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to zveřejněním změny na http://www.nic.cz.

Příloha 1:

Povinné a skrývatelné údaje v záznamech o Doménových jménech, Kontaktech, Sadách nameserverů a Sadách klíčů

Doménové jménoNázev údajePopis údajePovinnýSkrývatelný
NameNázev doményA 
RegistrantID držiteleA 
NSSetSada jmenných serverů  
AdminAdministrativní kontakt ID (seznam)  
KEYsetSada klíčů  
 
KontaktNázev údajePopis údajePovinnýSkrývatelný
OrgNázev společnosti nebo organizace  
NameJménoA 
EmailEmailAA
NotifyEmailOznámení na email A
VoiceTelefon A
FaxFax A
VatVAT (daňový identifikátor) A
AddrAdresa - ulice (seznam o maximálně 3 položkách), město, PSČ, kód zeměAA*
IdentIdentifikace - dvojice typ a číslo identifikátoru (dat.narození/obč. průkaz nebo pas/IČO/MPSV) A
 
Sada nameserverůNázev údajePopis údajePovinnýSkrývatelný
DNSSeznam DNS (minimum jsou 2 položky, seznam o maximálně 9 položkách.)A 
TechAdminTechnický kontakt (seznam)A 
 
Sada klíčůNázev údajePopis údajePovinnýSkrývatelný
DNS klíčDNS klíčA 
TechAdminTechnický kontakt (seznam)A 

Pozn.A= povinný / skrývatelný údaj
prázdné pole= nepovinný / neskrývatelný údaj

* Skrytí položky Addr u Kontaktu je možné pouze v případě, že Kontakt je fyzickou osobou a zároveň
 a) jde o tzv. validovaný kontakt dle Pravidel poskytování služby mojeID pro koncové uživatele, nebo
 b) jde o tzv. identifikovaný kontakt dle Pravidel poskytování služby mojeID pro koncové uživatele, nebo
 c) totožnost Kontaktu byla ověřena jiným způsobem ve své podstatě odpovídajícím validaci nebo identifikaci dle písm. a) a b), realizovaným sdružením CZ.NIC.


____________________

1 Request For Comments – rozumí se označení řady dokumentů obsahujících výzkumy, měření a pozorování, stejně jako navrhované a přijaté standardy pro TCP/IP protokol

 
© 2005-2024 TELE3 | všechna práva vyhrazena | Vaše IP 3.239.11.178
 přijímáme platby FIO bankapřijímáme platby Raiffeisenbankgenerujeme QR platbyonline platby Visaonline platby MasterCardpodporujeme protokol IPv6zabezpečení domén DNSSECeshop s výpočetní technikouDebian serverUbuntu serverProxmox Virtual Environmentakreditovaný registrátor CZ domény s certifikacícertifikace Cisco CCNA