Všeobecné obchodní podmínky TELE3 - platné do 31. 5. 2014

Společnost TELE3 s.r.o., se sídlem Vinohradská 184, 130 52, Praha 3, IČO: 260 96 960, DIČ: CZ26096960 v souladu s ust. § 273 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení

Předmět smlouvy
1.Předmětem smlouvy je závazek společnosti TELE3 poskytnout služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem, který za tyto poskytované služby se zavazuje zaplatit.
2.Předmětem smlouvy nebo dodatku smlouvy může být poskytnutí dalších služeb společností TELE3 podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem, který za tyto poskytované služby se zavazuje zaplatit.
 
Výklad některých pojmů
Pojmy uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, jakož i v dalších dokumentech, jsou pojmy obecně známé a užívané v oboru informačních technologií. Odchylky od všeobecného výkladu jsou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách vyloženy, případně se uvedou a vyloží zejména v dalším písemném smluvním ujednání (dodatku smlouvy), konkrétním zveřejněným postupem, specifických obchodních podmínkách, anebo konkrétním zveřejněním postupu.
 
Podmínky pro poskytování služeb
1.TELE3 se zavazuje
a)za sjednanou cenu zřídit a poskytovat zákazníkovi objednanou službu za podmínek a v rozsahu sjednaném objednávkou,
b)umožnit zákazníkovi seznámit se s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek, popisem jednotlivých služeb uvedených v nabídkách TELE3 a aktuálními ceníky vydanými společností TELE3,
c)bez zbytečného odkladu odstranit vzniklé závady v poskytování smluvních služeb, které jsou na straně poskytovatele,
d)udržovat své telekomunikační zařízení a telekomunikační síť v takovém technickém a provozním stavu, aby byly sjednané služby poskytovány v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve smluvním ujednání a v příslušných právních předpisech,
e)provést všechny potřebné technické úkony směřující k minimalizaci výpadků služby elektronických komunikací v síti internet,
f)informovat zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Všeobecných obchodních podmínek, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany zákazníka přijata nutná opatření (zejména jde-li o přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány).
 
2.Jako další službu mohou TELE3 a zákazník sjednat službu odstranění závad způsobených nebo zaviněných zcela nebo zčásti zákazníkem či vyšší mocí včetně zásahu státních úřadů atp., za které TELE3 nenese odpovědnost; tyto sjednané služby jsou sjednány mezi TELE3 a zákazníkem zvlášť pro každý jednotlivý případ, a to na náklady zákazníka.
 
3.Zákazník je srozuměn a souhlasí, že TELE3 neodpovídá
a)za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho telekomunikační zařízení a jeho telekomunikační síť,
b)za přerušení poskytování služeb zákazníkovi dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem v případě zásahu třetích osob (dosažených jak protiprávním nebo zákonným jednáním) nebo vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) anebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí poskytovatele, a/nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby. Ustanovení §421a občanského zákoníku se vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle této smlouvy nepoužije,
c)za škodu ani jiné újmy, které vzniknou tím, že zákazník neoznámí ve stanovené lhůtě změnu identifikačních a jiných údajů,
d)za nesprávně vyúčtovanou cenu za služby nebo vadně poskytnutou službu, pokud zákazník nevyužil právo takto vyúčtovanou cenu nebo poskytnutou službu reklamovat u TELE3 bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení vyúčtování nebo vadného poskytnutí služby.
 
4.Ochrana osobních údajů zákazníka je zajištěna podle podmínek Úřadu na ochranu osobních údajů, způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí společností TELE3. TELE3 nenese odpovědnost za nesprávné nebo nepravdivé údaje poskytnuté zákazníkem.
 
5.TELE3 je oprávněno
a)omezit či zastavit poskytování objednané služby ze závažného technického, provozního nebo zákonného důvodu, který znemožňuje plnění, nebo proto, že zákazník je déle než 14 dní v prodlení s úhradou platby za poskytnuté objednané služby, nebo pro nedodržení povinností zákazníka vyplývajících z Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem anebo z právních předpisů,
b)požadovat po zájemci o uzavření smlouvy mezi TELE3 a zákazníkem doložení údajů nezbytných pro uzavření takové smlouvy
c)jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, technickou specifikaci a popis jednotlivých služeb, jakož i ceník služeb v souladu s právními předpisy a obchodní politikou společnosti TELE3; o takové změně budou zákazníci, kterých se provedená změna týká, bez zbytečného odkladu informováni.
d)nepřijmout objednávku nebo změnu smlouvy požadovanou zákazníkem, zejména pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se zákazník takovou změnou snaží obejít některá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem anebo právními předpisy, anebo by požadovaná změna obcházela jejich smysl,
e)změnit bez souhlasu zákazníka přístupové údaje zákazníka nebo pozastavit přístup k službám elektronických komunikací nebo k jejich administraci, v případě naléhavého zásahu nebo vyžadují-li to okolnosti (například důvodné podezření z hackerského útoku); v takovém případě TELE3 o tomto informuje zákazníka mimo případů, kdy by taková informace byla v rozporu s úkony nebo provedením dalších opatření orgánů státní moci (například orgánů činných v trestním řízení), v takovém případě TELE3 zákazníka informuje neprodleně, jakmile takové okolnosti pominou,
f)plánovaně odstavit služby elektronických komunikací za účelem údržby, upgrade hardware nebo software v maximální délce 90 minut v kalendářním měsíci; plánované odstavení služeb se zpravidla provede v době snížené zátěže serverů (noční doba, dny pracovního klidu); plánovaná odstávka bude TELE3 zákazníkům, kterých se dotýká oznámena nejméně s 24 hodinovým předstihem,
g)změnit parametry a způsob přístupu k nabízeným službám; v takovém případě TELE3 o tomto informuje zákazníka ve lhůtě nejméně 15 dnů předem,
h)v případě porušení Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem ze strany zákazníka, anebo je jednání zákazníka týkajících se předmětu smlouvy v rozporu s právními předpisy (zejména porušení trestních předpisů a autorských práv), okamžitě přerušit poskytování služby, případně též vypovědět smlouvu o poskytnutí služby elektronických komunikací.
 
6.Nesouhlasí-li zákazník s jednostrannou změnou Všeobecných obchodních podmínek, nebo technickou specifikací jednotlivých služeb, anebo ceníku služeb spočívající v navýšení ceny u služby, kterou aktuálně využívá, tj. se ho přímo dotýká, je oprávněn vypovědět předmět smlouvy ve lhůtě třiceti dnů od okamžiku oznámení citovaných změn zákazníkovi. V případě, že zákazník nedoručí poskytovateli ve stanovené lhůtě od oznámení změny výpověď z důvodu neakceptace jednostranné změny podle věty první, považuje se toto za souhlas zákazníka s akceptací této změny, kterou se dále smluvní strany řídí.
 
7.Zákazník se zavazuje
a)dodržovat Všeobecné obchodní podmínky, nebo další smluvní ujednání, anebo technickou specifikací jednotlivých služeb, anebo ceníku služeb
b)dodržovat právní řád České republiky a právní řád Evropského hospodářského společenství a Evropské unie, jakož i mezinárodní smlouvy a technické standardy, které se jakkoliv dotýkají předmětu smlouvy nebo využívaných služeb,
c)jednat v souladu s dobrými mravy,
d)písemně oznámit TELE3 ve lhůtě nejvýše 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala, veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby nebo dříve; v případě nesplnění této povinnosti nese zákazník odpovědnost za vzniklou škodu,
e)uhradit nejpozději k datu splatnosti faktury, zálohové faktury, zálohového listu nebo výzvy k platbě; úhradou se v takovém případě rozumí připsání platby na účet TELE3,
f)užívat poskytnutou službu pouze způsobem, který je v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, nebo technickou specifikací jednotlivých služeb, nebo ceníku služeb anebo dalšími smluvními ujednáními mezi TELE3 a zákazníkem, případnými pokyny poskytovatele, či právními předpisy,
g)umožnit TELE3 v přiměřené míře přístup k technickému zařízení včetně instalovanému hardware a software, které bylo u zákazníka instalováno TELE3 nebo smluvními partnery TELE3, učinit opatření za účelem ochrany majetku, které je ve vlastnictví nebo v držení TELE3, před jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zničením nebo zneužitím včetně povinnosti zákazníka zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se zařízeními ve vlastnictví nebo v držení TELE3 apod.),
h)veškerá technická zařízení, materiály a prostředky poskytnuté nebo zapůjčené zákazníkovi v době čerpání služby vrátí zákazník v řádném stavu poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení smlouvy,
i)oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady na zařízeních a službách TELE3, které zjistí, včetně potřeby všech oprav, které má provést TELE3
j)dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy TELE3 a třetích osob
k)nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo dobrými obchodními zvyklostmi,
l)uhradit případné škody, které způsobí svou činností poskytovateli nebo třetím osobám,
m)zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti využíváním služeb TELE3 dozví, a které nejsou obecně známou skutečností; k jejich zveřejnění je nutný předchozí písemný souhlas TELE3; to neplatí v případě projednávání sporu před orgánem, který o sporu rozhoduje.
 
8.Zákazník výslovně souhlasí s tím, že
a)některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází kořenových registrátorů),
b)TELE3 má právo na odstavení serverů či služby za účelem periodické servisní údržby nebo aktualizace operačního systému, a to na dobu uvedenou v garantované dostupnosti služeb, kterou TELE3 uvedlo v prohlášení nebo v nabídce služeb; to neplatí v případě rozsáhlých oprav, o kterých TELE3 zpravidla zákazníka předem informuje anebo jde-li o zásah „vyšší moci“ případně úmyslného útoku kdekoliv, pokud to má vliv na provoz služeb TELE3,
c)že telefonický hovor s operátorem zákaznického centra TELE3 nebo telefonů zveřejněných pro obchodní kontakt, může být TELE3 monitorován a zaznamenán, a to výhradně za účelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyšování jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů TELE3,
d)může být TELE3 využíván jeho elektronický kontakt (e-mail) pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 
9.Zákazník výlučně odpovídá za obsah objednané služby elektronických komunikací, který nesmí být v rozporu s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem anebo v rozporu s právními předpisy (zejména porušení trestních předpisů a autorských práv).

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROVOZ HOSTINGU S NESTANDARDNÍM OBSAHEM

1.Za nestandardní obsah hostingu se považuje obsah typu PHISHING, WAREZ, FILE/DOWNLOAD/SHARING, STREAMING, PORNO/ADULT a servery nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
 
2.Je zakázáno provozovat servery s obsahem PHISHING, WAREZ, FILE/DOWNLOAD/SHARING, STREAMING a servery nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
 
3.Je zakázáno provozovat weby s obsahem PHISHING, WAREZ, FILE/DOWNLOAD/SHARING, STREAMING a weby nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
 
4.Provozovat servery a hosting s PORNO/ADULT je možné pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zákazníkem a TELE3.
 
5.TELE3 má právo v případě podezření, že obsah serveru nebo hostingu s PORNO/ADULT je provozován v rozporu se všeobecnými podmínkami nebo zvláštním ujednáním, bez předchozího upozornění znepřístupnit nebo odstranit ze serverů daný web nebo příslušná data.
 
6.Je zakázáno provozovat weby s PORNO/ADULT tématikou nadměrně zatěžující hardwarové prostředky TELE3 nebo propustnost internetové sítě.
 
7.Konkrétní posouzení skutečnosti, zda jde o zakázaný provoz webů nebo serverů anebo provoz webu nebo serverů s provozem pouze na zvláštní ujednání provádí TELE3.
 
8.V případě úmyslného nebo opakovaného porušení podmínek uvedených v předchozích odstavcích může TELE3 okamžitě ukončit smlouvu se zákazníkem a požadovat náhradu škody.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO DOMÉNOVÁ JMÉNA

1.Na základě podané objednávky zákazníka, provádí TELE3 bez zbytečného odkladu jako akreditovaný registrátor doménových jmen ccTLD .cz, nebo smluvní subregistrátor u dalších ccTLD dle aktuální nabídky,
a)registraci nebo prodloužení doménových jmen,
b)převod doménových jmen „.cz“ pod správu TELE3 (změna registrátora),
c)převod doménových jmen ostatních ccTLD pod správu TELE3 (změna registrátora),
d)autorizované změny kontaktů a nameserverů na doménách, včetně editace jejich obsahu,
e)technickou správu doménových jmen,
 pokud tomu nebrání potíže na straně zákazníka nebo třetích osob, a není-li zákazník v prodlení s úhradou.
 
2.TELE3 zajišťuje nové registrace doménových jmen podle pořadí, ve kterém mu byly uhrazeny jednotlivé objednávky.
 
3.Zákazník bere na vědomí, že délku procesu registrací a změn na doménách nemůže TELE3 přímo ovlivnit, protože proces registrace doménového jména je zcela v dispozici konkrétního správce ccTLD.
 
4.Zákazník je srozuměn, že může být učiněno více žádostí na registraci shodného doménového jména různými osobami u různých registrátorů. V případě, že některý z registrátorů provede registraci pro jinou osobu dříve, není možné provést registraci doménového jména. TELE3 v takovém případě vrátí finanční částku uhrazenou zákazníkem jako dobropis nebo vrácením pohybu kreditu.
 
5.Provádění registrace a změn doménových jmen probíhá vždy v souladu s aktuálními pravidly registrací a změn doménových jmen jednotlivých správců ccTLD (například pro ccTLD .cz se jedná o „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“ sdružení CZ.NIC dostupné na www.nic.cz), se kterými je zákazník povinen se před provedením objednávky seznámit a dodržovat je.
 
6.Za pravdivost a úplnost všech údajů uvedených zákazníkem v systému TELE3 k doménovému jménu pro kořenový registr ccTLD plně odpovídá zákazník.
 
7.Pravidla pro řešení sporů doménových jmen v ccTLD .cz se řídí zvláštními pravidly v rámci podmínek sdružení CZ.NIC a jsou dostupné na www.nic.cz nebo http://soud.cz/spory-o-domenova-jmena.
 
8.Za platný souhlas s aktuálním znění podmínek sdružení CZ.NIC se považuje podání objednávky zákazníkem podle odstavce 1.

HLAVA IV

REKLAMACE SLUŽEB

1.Zákazník je oprávněn reklamovat rozsah služby, kvalitu služby či výši účtované ceny.
 
2.Reklamace se uplatňuje formou elektronické komunikace (e-mailu uvedeného jako kontaktní e-mail ve smlouvě nebo objednávce anebo požadavkového formuláře v zákaznickém systému) nebo písemně listinou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu poskytovatele. Reklamace a musí obsahovat označení zákazníka, číslo smlouvy a služby a popis závady. V provozní době pro příslušnou službu je možné využít též komunikace prostřednictvím telefonu na zákaznických linkách TELE3.
 
3.Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 60ti minut do 2 pracovních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti; TELE3 si však vyhrazuje právo k vyřízení reklamace s přihlédnutím ke složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace v zákonem stanovených lhůtách.
 
4.Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu nemá odkladný účinek a zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.

HLAVA V

UZAVŘENÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Způsoby uzavření a ukončení smlouvy
1.Smlouvy na služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem jsou uzavírány písemně na listinu a jsou doručovány zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním při podpisu u osobního jednání jednání anebo jsou uzavírány prostřednictvím dálkového elektronického přístupu v objednávce na webových stránkách www.tele3.cz. Smlouva je uzavřena u písemného sjednání okamžikem podpisu obou smluvních stran, v případě dálkového elektronického přístupu odsouhlasením nabídky služby TELE3 zákazníkem (objednávka).
 
2.Plnění smlouvy společnosti TELE3 začíná běžet okamžikem úhrady platby za objednaný předmět smlouvy způsobem uvedeným v HLAVĚ VI Všeobecných obchodních podmínek.
 
3.Smlouvy na služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem jsou standardními smlouvami pro zákazníky, od nichž není odchylka možná. Po dohodě smluvních stran lze uzavřít dodatek k uzavřené smlouvě, ve kterém lze sjednat některé odlišné podmínky elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem.
 
4.Výpověď nebo odstoupení od smlouvy na služby elektronických komunikací v síti internet podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo dalších smluvních ujednání mezi TELE3 a zákazníkem je provedena písemně na listinu a jsou doručovány zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním při podpisu u osobního jednání.
 
5.Výpověď ze smlouvy lze podat z jakéhokoliv důvodu nebo též i bez udání důvodu. Výpovědní doba, pokud není stanoveno jinak, je tři měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.
 
6.Zákazník uvede ve výpovědi nebo odstoupení od smlouvy
a)jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis této osoby, jde-li o fyzickou osobu,
b)související s její podnikatelskou činností jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis této osoby, jde-li o fyzickou osobu podnikatele,
c)svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je za právnickou osobu oprávněna jednat, jde-li o právnickou osobu, jakož i označení čísla smlouvy a identifikaci služby.
 
7.TELE 3 uvede údaje, které jsou uvedeny v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek a podpis osoby, která je za TELE3 oprávněna jednat, jakož i označení čísla smlouvy a identifikaci služby.
 
8.Obdobě podle odstavce 5 a 6 strany označí i druhou stranu.
 
9.Nebude-li možná identifikace podle odstavců 4 nebo 5, tak je taková výpověď nebo odstoupení od smlouvy neplatné.

HLAVA VI

ZPŮSOBY FAKTURACE, PLATEB A DORUČOVÁNÍ

Způsoby fakturace a plateb
1.Faktury se standardně zasílají prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu). Současně jsou faktury dostupné i zpětně v uživatelském systému TELE3.
 
2.Faktury lze zasílat prostřednictvím držitele poštovní licence; způsoby zasílání si zákazník nastaví dle potřeby v uživatelském sytému TELE3. Pokud jsou faktury tištěny nebo zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předávány osobně zákazníkovi, účtují se skutečné náklady na tisk, vypravení a poštovní poplatky.
 
3.Úhrady objednávek a dalších plateb je možné realizovat pomocí běžných bankovních převodů nebo vkladů v hotovosti na definované účty TELE3 vedené u Raiffeisenbank či Fio banky.
 
4.Zálohové faktury a objednávky je možné uhradit prostřednictvím platebních/kreditních karet VISA/MASTERCARD. Platby kartou jsou okamžité a jsou zabezpečeny 3D secure rozhraním spol. Global Payments Europe.
 
5.Konkrétní postupy a možnosti úhrady jsou uvedeny v nápovědě webu TELE3 => MENU Nápověda => FAKTURACE A PLATBY.
 
Způsoby doručování
1.Smluvní strany souhlasí s doručováním všech písemností a oznámení formou elektronické komunikace (e-mailu uvedeného jako kontaktní e-mail ve smlouvě nebo objednávce anebo požadavkového formuláře v zákaznickém systému). Za den doručení se považuje den odeslání písemnosti formou elektronické komunikace.
 
2.Doručování listin nebo jiných movitých věcí (zejména technického zařízení TELE3) prostřednictvím držitele poštovní licence je doporučenou formou dopisu nebo balíku s dodejkou doručovaných podle příslušného poštovního řádu (dále jen „zásilka“).
 
3.Bude-li zásilka doručovaná druhé smluvní straně, uložena u držitele poštovní licence, považuje se za den doručení třetí den od uložení; odmítne-li smluvní strana zásilku převzít, považuje se za den doručení den odmítnutí převzetí. Doručovací adresa je adresa uvedená ve smlouvě jako adresa pro doručování, není-li uvedena je adresou pro doručování adresa uvedená v obchodním rejstříku ke dni odeslání zásilky.

HLAVA VII

ŘEŠENÍ SPORŮ

1.Smluvní strany sjednávají a souhlasí pro případ řešení sporů vzniklých při plnění této smlouvy, že řešení sporů probíhá s vyloučením obecných soudů v řízení dohadovacím, a při jeho neúspěchu podáním žaloby.
 
2.V dohadovacím řízení, každá ze smluvních stran určí jednoho zástupce smluvních stran a dohadovacímu řízení budou též přítomni zákazník a jednatel společnosti TELE3 nebo jím určený zaměstnanec. Strany se na výzvu jedné strany k dohadovacímu řízení sejdou v sídle společnosti TELE3 ve lhůtě nepřesahující 15 dnů; TELE3 zajistí pro tento účel jednací místnost a informuje druhou stranu o místě a čase dohadovacího řízení; to neplatí, pokud se strany dohodnou na jiném místě a čase, kde bude provedeno dohadovací řízení. Teprve, nepovede-li dohadovací řízení ke smírnému řešení sporu v objektivně rozumné době (zpravidla po nejvýše třech setkáních u dohadovacího řízení), je kterákoliv ze stran oprávněna podat žalobu. Strany nesou své náklady sporu a náklady na pronájem jednací místnosti hradí každá ze stran z jedné poloviny.
 
3.Podání žaloby je druhá fáze řešení sporu. Strany sjednávají pro tento případ rozhodčí doložku, která zní: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Sudištěm je sídlo tohoto soudu v Praze. Jednacím jazykem sporu je čeština. Strany nesou své náklady sporu.
 
4.Smluvní strany sjednávají a souhlasí pro případ, že nebude z jakéhokoliv důvodu rozhodčí doložka orgány veřejné moci, zejména soudy, akceptována, tak v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně obvodní soud pro Prahu 3.

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1.V případě výkladu jednotlivých ustanovení má přednost výkladu ve směru ustanovení speciálního k ustanovení obecnému, a to
a)dalšího písemného smluvního ujednání (dodatku smlouvy), před
b)konkrétním zveřejněným postupem, pokud bylo ve specifických obchodních podmínkách na něj odkázáno, před
c)specifickými obchodními podmínkami, před
d)konkrétním zveřejněním postupu, pokud bylo ve Všeobecných obchodních podmínkách na něj odkázáno, před
e)zvláštním ustanovením Všeobecných obchodních podmínek, před
f)Všeobecnými obchodními podmínkami.
 
2.V případě výkladu jednotlivých ustanovení, která jsou si podle odstavce 1 rovnocenné, má přednost výkladu ustanovení novějšího před ustanovením starším.
 
3.Ve věcech neupravených způsoby podle odstavce 1 se obchodní vztahy řídí ustanovením zákona 27/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a ve věcech tam neupravených nebo věcech se jej netýkajících se řídí obchodním zákoníkem v platném znění.
 
4.Obchodní a ostatní vztahy mezi zákazníkem a TELE3 se řídí platným právem v České republice, pokud není písemně v dalším smluvním ujednání nebo ve specifických obchodních podmínkách uvedeno jinak.
 
5.Tyto Všeobecné obchodní podmínky, konkrétní specifické obchodní podmínky, konkrétní zveřejněné postupy jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v síti internet uzavírané mezi zákazníkem a TELE3 a jsou zveřejněny na webu www.tele3.cz; nedílnou součástí smlouvy jsou i případné další písemná smluvní ujednání (dodatek smlouvy) uzavírané mezi zákazníkem a TELE3.
 
6.Neplatnost některého z ustanovení smlouvy nebo některé z jeho příloh, daná změnou právních předpisů nebo rozhodnutím orgánů veřejné moci, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smluvních podmínek.
 
7.V případě, že smluvní dokumenty jsou vyhotoveny též i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění.
 
8.Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smluvního ujednání včetně všech nedílných součástí smlouvy, které jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na web stránce společnosti TELE3 (www.tele3.cz) seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
 
9.Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny dnem 1. 11. 2011.
 
10.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění.
 
© 2005-2024 TELE3 | všechna práva vyhrazena | Vaše IP 44.211.26.178
 přijímáme platby FIO bankapřijímáme platby Raiffeisenbankgenerujeme QR platbyonline platby Visaonline platby MasterCardpodporujeme protokol IPv6zabezpečení domén DNSSECeshop s výpočetní technikouDebian serverUbuntu serverProxmox Virtual Environmentakreditovaný registrátor CZ domény s certifikacícertifikace Cisco CCNA